آمار [یک ایران بد روی خط داغ] - سرفصل کارگاه آموزشی تخصصی سکسولوژی و سکس تراپی دکتر بهنام اوحدی
خودپرسشگری (SELF-CRITICISM) : نیاز ناگریز نوزایی ( رنسانس ) این مرز پر گزند
 

                                            به نام پروردگار بخشنده ی مهربان

 

                           سرفصل کارگاه آموزشی تخصصی هفتاد ساعته

                سکسولوژی بالینی و سکس تراپی

                                دکتر بهنام اوحدی

 

۱- اختلالات و صفات شخصیت ( Personality: Temperament & Character )و پیوستگی و نقش آن ها در خواست ها ، کشش ها و کنش ها ( تمایلات و رفتارها ) ی جنسی آدمیان  

۲- اختلالات و سرشت خلقی ( Mood )  ، اضطرابی ( Anxiety ) و وسواس ( Obsessions & Compulsions ) های گوناگون آدمیان و پیوستگی و  نقش آن ها در خواست ها ، کشش ها و کنش ها ( تمایلات و رفتارها ) ی جنسی ایشان

۳- تاریخچه ی سکسوالیته در ایران و جهان و واژگان شناسی ( ترمینولوژی تخصصی ) در سکسولوژی بالینی و سکس تراپی 

۴- مراحل رشد روانی- جنسی ( Psychosexual ) آدمیان در کودکی و پیوستگی و نقش آن ها در خواست ها ، کشش ها و کنش ها ( تمایلات و رفتارها ) ی جنسی ایشان در بزرگ سالی

۵- روان شناسی و روان کاوی سکس و عشق و چگو نگی سود جستن از این دانسته های شناختی - تحلیلی در جلسه های درمانی

۶- بلوغ و ویژگی های پیکری و روان شناختی آن و پیوستگی و نقش آن ها در خواست ها ، کشش ها و کنش ها ( تمایلات و رفتارها ) ی جنسی آدمیان در بزرگ سالی

۷- معیارهای بهنجار ( نرمال)  و نابهنجار ( ابنورمال ) و بیمارگونه بودن خواست ها ، کشش ها و کنش ها ( تمایلات و رفتارها ) ی جنسی آدمیان

۸- خود ارضایی ( Masturbation ) : جدا ساختن موارد بهنجار ( نرمال ) از نابهنجار ( ابنورمال ) و تشخیص ، پیشگیری و درمان بیمارگونه ( سایکوپاتولوژیک )

۹- تشخیص ، پیشگیری و درمان انحراف های جنسی ( Paraphilia ها )

۱۰- تشخیص ، پیشگیری و درمان اختلال هویت جنسی ( Transsexualism ) و دو جنسیتی ( هرمافرودیزم حقیقی و کاذب ) { ۸ ساعت }

۱۱- تشخیص ، پیشگیری و درمان هم جنس گرایی ( Homosexuality ) و دو جنس گرایی ( Bisexuality )  با توجه به ویژگی های فرهنگی - اجتماعی سرزمین ما  { ۸ ساعت }

۱۲- تربیت و پرورش جنسی کودکان و نوجوانان و چگونگی پاسخ گویی به پرسش های جنسی آن ها و شیوه های تشخیص ، پیشگیری و درمان بدرفتاری جنسی ( Sexual Abuse ) با کودک و نوجوان و زنا با محارم ( INcest )  با توجه به ویژگی های فرهنگی - اجتماعی سرزمین ما   { ۸ ساعت }

۱۳- تشخیص ، پیشگیری و درمان همسرآزاری و اعمال زور جنسی ( Sexual Coercion ) و تجاوزهای جنسی گوناگون ( Sexual Rapes ) 

۱۴- سندرم پیش از پریود ( PMS ) و پریود دردناک ( دیس منوره )

۱۵- واکنش ها پاسخ های جنسی ( Sexual Responses ) طبیعی آدمی و پیکر شناسی ( آناتومی ) جنسی – شرمگاهی زنان و مردان

۱۶- شیوه های تشخیص ، پیشگیری و درمان دقیق و کارآمد اختلالات کارکرد جنسی شامل : کمبود میل جنسی ( Hypoactive Sexual Desire Disorder ) - بی زاری جنسی ( Sexual Aversive Disorder ) - مشکل برافراشتگی آلت مردانه : ناتوانی جنسی ( Erectile Dysfunction : Impotency ) - نابرانگیختگی ها و کم برانگیختگی های جنسی زنان و مردان ( Sexual Arousal Disorders ) – نرسیدن و کم رسیدن به فراز (ارگاسم)  جنسی زنان ( Female Orgasmic Disorder & Anorgasmia ) - زود ریزشی ( انزالی ) و دیر ریزشی ( انزالی ) مردان ( Premature & Delayed Ejaculation ) - اختلالات درد جنسی و آمیزش دردناک ( Sexual Pain Disorders & Dyspareunia ) – تنگی آمیزراه ( واژینیسموس ) و ازدواج به وصال نرسیده ( Vaginismus & Unconsummated Marriage ) - سر درد و ملال پس از آمیزش ( Postcoital Headache & Dysphoria ) و اختلالات کارکرد جنسی برآمده از الکل ، مواد محرک و مخدر ، و بیماری های طبی عمومی پیکری  

۱۷- تشخیص ، پیشگیری و درمان روابط فرا ( خارج ) زناشویی ( Extramarital Affairs ) با توجه به سرچشمه های جمعیتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی آن در امروز و دهه های پیش رو